Ochrana soukromí

1. Obsah a účel dokumentu

  • Tímto dokumentem si dovolujeme informovat vás, všechny návštěvníky www.vycistime-potrubi.cz, o právech ve vztahu k ochraně vámi poskytnutých osobních údajů, účelu a době jejich zpracování.
  • Již před účinností obecného nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) jsme nakládali s osobními údaji všech subjektů údajů s patřičnou obezřetností a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/200 Sb.

2. Naše postavení správce osobních údajů – identifikační a kontaktní údaje

Marian Kudík, Plzeňská 96, 332 14, Chotěšov. Kontaktovat nás můžete přímo v sídle společnosti, popřípadě telefonicky na čísle: +420 607 940 974, či emailem: mariankudik79@seznam.cz. Veškeré kontakty rovněž naleznete na našich webových stránkách www.vycistime-potrubi.cz.

3. Námi zpracovávané osobní údaje a způsob jejich získání

Veškeré osobní údaje které zpracováváme nám sami poskytujete, a to v rámci použití kontaktního formuláře na našich webových stránkách, popřípadě přímým oslovením na námi zveřejněných kontaktech. Získáváme je od vás i v rámci osobního jednání, či komunikace skrze sociální sítě.   

V rámci své činnosti zpracováváme zejména tyto osobní údaje: jméno, příjmení, titul, poštovní adresa, telefonní číslo, emailová adresa.

4. Účel zpracování osobních údajů, doba zpracování

Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu
Pro jakékoli jiné zpracování vašich osobních údajů potřebujeme váš souhlas, bez jehož udělení tak neučiníme. Před jeho poskytnutím vás informujeme o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů, stejně jako o vašich souvisejících právech, zejména o právu kdykoli udělený souhlas odvolat.

5. Poskytnutí osobních údajů třetím osobám

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím osobám, které se podílejí na naší činnosti, kdy se jedná především o oblast účetnictví, právního servisu či IT. Tyto jsou v pozici zpracovatele osobních údajů, což nás vůči vám nezbavuje odpovědnosti za ochranu poskytnutých osobních údajů. Povinnost poskytnou vaše osobní údaje nám může být dána zákonem i v případě kontroly ze strany příslušných správních orgánů.

6. Vaše další práva ve vztahu k poskytnutým osobním

Právo na přístup k osobním údajům
Obdržíte od nás informaci zda zpracováváme vaše osobní údaje, jejich rozsah a za jakým účelem k tomu dochází.

Právo na opravu osobních údajů
Můžete požadovat doplnění, upřesnění poskytnutých osobních údajů tak, aby byly zpracovávány jen ty aktuální.

Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
Obecné nařízení GDPR vám dává právo požadovat vymazání vašich osobních údajů. Důvody k vymazání vymezuje čl. 17 Obecného nařízení GDPR a zároveň zde stanoví výjimky kdy se tak nestane).

Právo na omezení zpracování
Omezit zpracování osobních údajů musíme mimo jiné pokud jsou tyto nepřesné, jsou zpracovávány protiprávně, stanou se nepotřebnými pro daný účel či vznesete námitku proti zpracování. (čl. 18 Obecného nařízení GDPR).

Právo na přenositelnost údajů
Čl. 20 Obecného n ařízení GDPR vám dává právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné máte právo požadovat přímé předání jinému správci.

Právo vznést námitku
Jestliže zpracováváme osobní údaje pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud náš oprávněný zájem nepřevažuje nad vašimi zájmy, nebo právy a svobodami, k dalšímu zpracovávání nedochází.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud máte podezření, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Jsme připraveni k zodpovězení dotazů z oblasti zpracování vašich osobních údajů, které nám můžete podat elektronicky na adrese: mariankudik79@seznam.cz, nebo osobně či poštou v sídle společnosti.

Obsah tohoto dokumentu nabývá účinnosti dne 6. srpna 2019